Jessika + Austin


Nisha + Jason


Sara + Jimmy


Sarah + Robert


Lia + Gavin


Sina + Jonathan


Jordan + Bryant


Meghan + Austin